Πολιτική Απορρήτου - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Όροι Χρήσης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα www.wolf-racing.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, η οποία εδρεύει στην οδό Μεσογείων 235, στο Νέο Ψυχικό , ΤΚ 15451 με Α.Φ.Μ 046507953 και Δ.Ο.Υ Χολαργού με τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6741010  και email: info@wolf-racing.gr (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς»).

Πάγιος σκοπός και δέσμευση της Εταιρείας μας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και μέριμνα μας είναι η ασφάλεια των συναλλαγών τους καθώς και ο σεβασμός της ιδιωτικότητάς τους και η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») – Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής το «Υποκείμενο των Δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία – Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Προσωπικά Δεδομένα ή σε σύνολα Προσωπικών Δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας - Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συγκατάθεση - Κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και σε πλήρη επίγνωση, με την οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο σκοπός της Πολιτικής Απορρήτου είναι η θέσπιση αρχών και κανόνων ώστε να διασφαλίζεται ότι η Εταιρεία μας συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει Προσωπικά Δεδομένα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διασφαλίζει, πρωτίστως ότι η Εταιρεία:

• Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

• Προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των Υποκειμένων των Δεδομένων.

• Προστατεύεται από κινδύνους παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζεται.

• Επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων των Δεδομένων με σεβασμό στα νόμιμα δικαιώματά τους.

 

3. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας: Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα νόμιμα και θεμιτά με διαφανή τρόπο σε σχέση με το Υποκείμενο των Δεδομένων.

Αρχή περιορισμού του σκοπού: Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για καθορισμένους ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων: Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται σε όσα είναι αναγκαία σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Αρχή ακρίβειας των δεδομένων: Η Εταιρεία μας διασφαλίζει, στο βαθμό που μπορεί, ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που τηρούνται είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.

Αρχή περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης: Η Εταιρεία μας διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των Υποκειμένων των Δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Αρχή ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας: Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων. 

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η Εταιρεία μας συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν: 

• Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail,) τηλέφωνο επικοινωνίας. 

• Στοιχεία τιμολόγησης, όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, δραστηριότητα κλπ.

• Προσωπικές προτιμήσεις όπως λίστα επιθυμιών σας και το ιστορικό των παραγγελιών σας.

  

5. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: 

• για την ορθή, ασφαλή και ταχεία επιβεβαίωση, εκτέλεση, ολοκλήρωση με την παράδοση των προϊόντων των παραγγελιών, που έχετε κάνει και των συμβάσεων πωλήσεων προϊόντων που έχουν συναφθεί είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε μέσω του καταστήματος της Εταιρείας μας.

• για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί και που επιβάλλονται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

• Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), διενέργεια προωθητικών ενεργειών, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού εφόσον το Υποκείμενο των Δεδομένων το επιθυμεί.

 

6. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον GDPR για να είναι νόμιμη η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε μία νομική βάση. 

Για την πλειονότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, η νομική βάση για την επεξεργασία που κάνουμε είναι η εκτέλεση της παραγγελίας σας και της σύμβασης πωλήσεως προϊόντων μας. 

Για συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της τιμολόγησης και διαβιβάζονται σε δημόσιες αρχές ή οργανισμούς, εκτός από την προαναφερθείσα νομική βάση, η επεξεργασία από εμάς είναι επίσης απαραίτητη για την συμμόρφωση της Εταιρείας με μία νομική υποχρέωση.

Για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς προωθητικούς η νομική βάση αποτελεί είτε η συγκατάθεσή σας είτε η επιδίωξη νομίμων συμφερόντων μας.  

 

7. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και την ολοκλήρωση των παραγγελιών των πελατών μας συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείες, όπως κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής, εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, μεταφορικές και εταιρείες ταχυδρομικών υπηρεσιών, στις οποίες διαβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των συμβάσεων με τους πελάτες μας. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα που τους παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. 

Επίσης σε περίπτωση τραπεζικής συναλλαγής με πιστωτική κάρτα ή τραπεζική κατάθεση, η Εταιρεία μας μέσω της ιστοσελίδας μας δεν λαμβάνει γνώση για κανένα στοιχείο που εισάγετε στο Τραπεζικό ίδρυμα που επιλέγετε πάρα μόνο ενημερώνεται για το αν η συναλλαγή ήταν επιτυχής.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

8. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη χρήστη της ιστοσελίδας - πελάτη τυγχάνουν επεξεργασίας και διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Τα Προσωπικά Δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη – πελάτη τυγχάνουν επεξεργασίας και διατηρούνται έως ότου ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του. Παρόλα αυτά, τα βασικά στοιχεία της παραγγελίας και της σύμβασης, μπορεί να χρειαστεί να διατηρηθούν για μία περίοδο και μετά την εκτέλεση και την ολοκλήρωση της σύμβασης, είτε για την τήρηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων που τίθενται από τον νόμο είτε για να αντιμετωπιστούν ανάγκες και απαιτήσεις συνετής διαχείρισης είτε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον GDPR, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα Προσωπικά σας Δεδομένα: 

• Το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα, τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών Προσωπικών σας Δεδομένων ή τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων

• Το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, το δικαίωμα στην φορητότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων (δηλ. το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας), και το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία σε περιπτώσεις που προϋπόθεση της νόμιμης επεξεργασίας συγκεκριμένων δεδομένων είναι η σχετική συγκατάθεσή σας 

• Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ή εάν επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας